Saglasnost za prikupljanje podataka o ličnosti i saglasnost sa pravilima Festivala budućih filmova

 

U skladu sa članom 13. Uredbe (EU) 2016/679 i članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Hypnopolis i Festival budućih filmova Vas obaveštavaju da će prikupljeni Lični podaci prikupljani u ovom obrascu biti obrađeni kako bi se odgovorilo na Vaš zahtev, te, pod uslovom Vaše dozvole, za korišćenje Vaših ličnih podataka u svrhe marketinga, kao što je dodavanje adrese Vaše elektronske pošte našoj službi za slanje obaveštenja i slanje reklamnih obaveštenja za potrebe Festivala budućih filmova.

Hypnopolis i Festival budućih filmova neće slati i drugima dostavljati prikupljene lične podatke, osim u meri koja je neophodna za svrhu obrade. Vaše lične podatke će obrađivati samo posebno ovlašćena lica za pristup i obradu podataka. Vaši lični podaci će biti čuvani na način i u razdoblju koji ne prekoračuju svrhe radi kojih su podaci prikupljeni i naknadno obrađeni. Član 15. i dalje Uredbe EU i član 19 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije poznaje nekoliko prava Ispitanika, koje Vas pozivamo da pažljivo pregledate. Između navedenih prava, podsećamo Vas na pravo dobijanja potvrde o postojanju ličnih podataka u našem Društvu; pravo na obaveštenost o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš lični podatak biti čuvan u našem Društvu; pravo na ispravku, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših ličnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni.

Štikliranjem ispod teksta Saglasnost sa pravilima Festivala budućih filmova se saglašavate sa prikupljanjem Vaših ličnih podataka u svrhu korišćenja isključivo za potrebe Festivala budućih filmova i za slanje obaveštenja i marketinških poruka o Festivalu Vama u budućnosti; Štikliranjem se takođe slažete sa korišćenjem videa, fotografija i plakata u bilo kojoj formi i drugih materijala koji budete dostavili za potrebe Festivala budućih filmova, i to kako u bioskopima i na svim vrstama medija u sklopu funkcionisanja festivala - teatri, bioskopi i drugi prostori na kojima se vrše projekcije, internet, mobilni operateri, sve vrste televizija, kao i sa korišćenjem svih pomenutih materijala u marketinške svrhe Festivala budućih filmova.